Yhteenveto

Osakkaiden keskustelutilaisuus 10.6.2024

Kenttien perusparannushankkeen taustaa

Master Golfin strategiatyöryhmä, koostuen Oy:n hallituksesta, ry:n johtokunnasta, kenttätoimikunnasta ja yhtiön henkilökunnasta, on laatinut toiminnan suuntaviivat vuosille 2022-2025. Toiminnan suuntaviivoissa on tavoitteena kehittää kenttiä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, samalla niitä kunnioittaen. Työn tuloksena on syntynyt molemmille kentille pitkäjänteinen suunnitelma kenttien kehittämiseksi. Perusparannuksen tavoitteena on muutosten kautta parantaa Forestin pelattavuutta, luonnetta ja pelikokemusta eri tasoisille pelaajille. Molemmat kentät ja niiden rakenteet ovat ikääntyneet ja vaativat korjaamista. Esimerkiksi kenttien kastelujärjestelmien uusiminen tulee ajankohtaiseksi lähivuosien aikana.

Työryhmän suunnittelun myötä päätettiin tilata perusparannussuunnitelmat Master- ja Forest-kenttien osalta. Forestin perusparannussuunnitelmaa on esitelty kahdessa osakkaille suunnatussa keskustelutilaisuudessa (9.4.2024 ja 10.6.2024). Lisäksi osakkaille on teetetty huhtikuussa 2024 sähköinen kysely koskien hanketta. Kyselyn tulokset ovat luettavissa kotisivuilla olevasta esityksestä. 

Työryhmän kantavana ajatuksena on alkuperäisen kenttäsuunnitelman kunnioittaminen. Suunnitelmaa tekemään valittiin Gaunt Golf Designin toimisto Englannista. Gaunt Golf Design perustettiin Jonathan Gauntin toimesta vuonna 2006, ja yritys on omistautunut golfkenttien suunnitteluun, rakentamiseen ja kehittämiseen ympäri maailmaa. Työryhmän ja suunnittelutoimiston yhteinen tahtotila Forest-kentän osalta on: ”Pyrimme säilyttämään ja ylläpitämään perinteitä samalla kun tutkimme nykyaikaisen kenttäsuunnittelun mahdollisuuksia.

Gaunt Golf Design toimitti suunnitelman ensimmäisen version Master Golf Course Oy:n hallitukselle kesällä 2023. Gaunt Golf Design työsti suunnitelmia yhdessä työryhmän kanssa kesäkaudella 2023 ja vieraili myös paikan päällä keskustelemassa ja kartoittamassa tilannetta. Vuoden 2023 syysyhtiökokouksessa varattiin kenttien kehittämis- ja perusparannussuunnitelmaan 165 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, hallitus on yhdessä työryhmän kanssa edistänyt suunnitelmaa. Vuoden 2024 aikana suunnittelutoimisto on edelleen käynyt Master Golfissa tarkentamassa suunnitelmaa.

Pärjätäkseen Uudenmaan alueen muuttuvassa kilpailutilanteessa, tulee Master Golfin olla houkutteleva ja haluttava yhteisö tulevaisuudessa eri ikäluokkien keskuudessa. Lisäksi kenttien tulee sopeutua paremmin vaihteleviin sääolosuhteisiin sekä yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ympäristö- ja vastuullisuuskysymysten osalta.

Yhteenveto keskustelutilaisuudesta ja seuraavat askeleet

Forestin perusparannussuunnitelmaa koskeva toinen osakkaiden keskustelutilaisuus järjestettiin Otaniemen Dipolissa 10.6.2024. Paikalla oli noin 16% (160) Master Golfin osakasta. Tilaisuudessa esiteltiin perusparannussuunnitelmaa edellisen keskustelutilaisuuden pohjalta tulleen palautteen perusteella. Lisäksi esitettiin kustannusarvioita hankkeen vaikutuksesta golftoimintaan sekä erillisiä kustannuslaskelmia sellaisille vaihtoehdoille, jotka tehtäisiin 18-reiän tai 9+9 reiän hankkeena. Esitelty perusparannussuunnitelma herätti osakkaiden keskuudessa vilkasta keskustelua. Tämän hetkinen kentänhoito ja sen jatkuva parantaminen sai osakkailta paljon kiitosta. 

Tilaisuudessa keskusteltiin myös siitä, että kenttien perusparantamista voitaisiin jatkossa tehdä jatkuvan parantamisen keinoin. Keskustelussa nousi myös esille yhtenä vaihtoehtona, että voitaisiin kerätä vuosittain erillistä rahoitusvastiketta kenttien parantamiseen nykyistä nopeammassa aikataulussa. 

Kastelujärjestelmän korjaaminen ja uusiminen tulee tulevaisuudessa vaatimaan oman tarkastelun sen pohjalta, miten kenttää päätetään kehittää. Kastelujärjestelmän uusiminen tulee vaikuttamaan väylien pelattavuuteen ja siirtymiin sinä ajankohtana kun se tullaan toteuttamaan.

Tilaisuudessa tuli keskustelua väylien 10, 11 ja 12 esitetyistä suunnitelmista, joiden kokonaiskustannukset koettiin korkeiksi. Lisäksi keskusteltiin hankkeiden aikataulusta ja kentän osittainen tai kokonaan sulkeminen koettiin pelaamista rajoittavaksi sekä myös yhtiön tulokseen negatiivisesti vaikuttavaksi tekijäksi. 

Keskustelutilaisuuden palautteen ja keskustelun perusteella, hallitus ja kentän perusparannuksen työryhmä kartoittaa yhdessä arkkitehdin kanssa nykyisten suunnitelmien lisäksi myös uusia vaihtoehtoja: esimerkiksi miten perusparannussuunnitelmaa voitaisiin edistää jatkuvan parantamisen periaatteella. 

Osakkaille korostettiin, että mitään päätöksiä ei ole tehty perusparannussuunnitelman toteuttamisesta. Tällä hetkellä käydään osakkaiden kanssa keskustelua mitkä suunnitelma- ja toteutusvaihtoehdoista herättävät eniten kannatusta. Ehdotukset tuodaan aikanaan yhtiökokoukseen osakkaiden päätettäviksi.

Seuraava kysely tullaan lähettämään osakkaille ennen seuraavaa keskustelutilaisuutta. Seuraava keskustelutilaisuus tullaan järjestämään syys-lokakuussa 2024.