Tasoitus-
ryhmät
2007 2000
N % M % Y % N % M % Y %
1 -4.4 4 0,67 21 2,16 25 1,60 0 0,0 7 0,81 7 0,50
2 4,5-11,4 9 1,52 151 15,57 160 10,24 7 1,29 91 10,57 98 6,98
3 11,5-18,4 45 7,59 327 33,71 372 23,80 35 6,45 264 30,66 299 21,30
4 18,5-26,4 157 26,48 249 25,67 406 25,98 104 19,15 253 29,38 357 25,43
5 26,5-36,0 211 35,58 103 10,62 314 20,09 188 34,62 143 16,61 331 23,58
6 37-54 167 28,16 119 12,27 286 18,30 209 38,49 103 11,96 312 22,22
Yht 593 970 1 563 543 861 1 404

Taulukossa jäsenet on ryhmitetty tasoitusryhmittäin sukupuolen mukaan vuoden lopun tilanteessa. Luvut ilmaisevat kuhunkin tasoitusryhmään kuuluvien pelaajien lukumäärät sekä %-osuudet kokonaissummista. Kuluvan vuosituhannen alun aikaisen edistymisen havainnollistamiseksi taulukossa on vertailulukuina vuoden 2000 vastavat lukemat. Taulukon oleellisin viesti on jäsenistön siirtymät alempiin tasoitusryhmiin. Parhaiten tämä selviää tarkastelemalla ryhmien osuuksia kuvaavia punaisia prosenttilukemia

Luvuissa kiinnittyy huomio seuratasoituksen (6. tasoitusryhmä 37-54) osalta siihen, että miesten suhteellinen osuus on kasvanut vuoden 2000 lukemasta 11,96 % lukemaan 12,27 % vastoin oletusarvoa eli siirtymistä alempiin tasoitusryhmiin. Selityksenä on absoluuttisen lukumäärän kasvu (103->119) uusien jäsenten muodossa. Naisten osalta kehitys on sen sijaan ollut oikeasuuntainen eli 6. tasoitusryhmän suhteellinen osuus on pienentynyt 38,49 %:sta 28,16 %:tiin. Koko klubin tasolla tämän tasoitusryhmän osuus on pudonnut vajaasta neljänneksestä (22,22 %) alle viidennekseen (18,30 %)

Tiivistyminen kolmeen alimpaan tasoitusryhmään on ilahduttavasti jatkunut. Miehistä kuului vuonna 2000 kolmeen ensimmäiseen tasoitusryhmään yhteensä 42,04 %, viime vuonna kyseisten ryhmien yhteinen prosenttiosuus oli jo 51,44 %. Naisten vastaavat lukemat olivat (2000) 7,74 % ja (2007) 9,78 % ja koko klubin osalta (2000) 28,78 ja (2007) 35,64. Huomion arvoista viime vuoden osalta on myös sekä miesten että naisten invaasio 1. tasoitusryhmään.

Vaikka siirtymistä alempiin tasoitusryhmiin jatkui vielä viime vuonna, niin jatkoa ajatellen ei kovin hyvältä näytä. Näillä sivuilla oleva tasoituskorttitaulukko kertoo, että klubin tasoituskehitys on valitettavan harvojen harteilla. Vain vajaa neljännes jäsenistä pyrkii huolehtimaan omasta edistymisestään ja tasoituksensa ajantasaisuudesta säännösten mukaisesti. (JL)